با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان درابركوه رقابتي شد

قانون هدفمند سازي يارانه هاست كه باهمكاري مردم درحال اجراست.

محمد مهدي عادل فرماندار ابركوه گفت : بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان دراين شهرستان نسبت به گذشته بهتر شده است . وي ادامه داد : بااجراي اين قانون ، مصرف نان مردم در مقايسه با گذشتهبهينه تر شده. وي افزود : براي بالا بردن كيفيت نان درابركوه بحث رقابتي بين نانوايي ها به وجود آمده تا هر واحد بتواند درصورت ارائه نان باكيفيت بهتر ، مشتري بيشتري جذب نمايد . عادل  بااشاره به اينكه دراين شهرستان 48 واحد نانوائي ، نان مصرفي مردم راتامين مي كنند تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصرف آراد نانوائي هامتعادل شده . وي افزود: براي اجراي هر چه بهتر اين قانون علاوه بر اقدامات مسئولان ، همكاري و همراهي مردمي نيز موثر واقع شده است و زمينه رابراي اجراي اهداف اين طرح مهيا نموده است.