بازدید از گلخانه های سبزی صیفی روستاهای شمال بخش مرکزی

گزارش تصویری بازدید از گلخانه های سبزی صیفی روستاهای شمال بخش مرکزی ابرکوه و بررسی مشکلات آن ها