اولين همايش منطقه اي تجاري سازي پ‍ ژوهش درابركوه برگزار گرديد

درابركوه برگزار گرديد.وي افزود محورهاي  اين همايش مدلهاي تجاري سازي پژوهش ،نقش جايگاه تجاري سازي پژوهش درتحقيق چشم انداز 20ساله كشور ،نقش مراكز آموزش عالي درتجاري سازس پژوهش ارزيابي كمي وكيفي تجاري سازي پژوهش دركشور،بررسي قوانين ومقررات كشور درزمينه هاي تجاري سازي پژوهش ،بررسي حقوق مالكيت معنوي درتجاري سازي پژوهش وجايگاه صنعت درتجاري سازي پژوهش مي باشد وي همچنين برگزاري اين نمونه پژوهشها را براي توسعه كشور موثروتاثير گذار دانست .اين همايش درتاريخ 12اسفند ماه 1389درمحل سالن دانشگاه آزاداسلامي ابركوه وبا مشاركت دانشگاه آزاداسلامي واحد يزد،تفت وبافق برگزار گرديد.