انتخابات نظام پرستاري درابركوه برگزار گرديد

درتاريخ 13/12/89درمحل بيمارستان خاتم النبياء(ص)برگزار گرديدواز مجموع 23كانديد 9نفر انتخاب وبراي مدت 4سال عضو نظام پرستاري استان شدند.درشهر ابركوه 50پرستار درواحدهاي بهداشت ودرماني فعاليت مي نمايند