آش نذری درشهرستان ابرکوه

جای شهرستان ابرکوه دیگهای غذای نذری بار گذاشته شده  واز سوگواران پذیرائی میگردد.