آشنايي كودكان با قوانين راهنمايي ورانندگي

با شرکت درکارکاه اموزشی یکروزه با قوانین ومقررات راهنمائی ورانندگی بویژه روشهای صحیح عبور از چهارراهها ومعابر اشنا شدند.