12 اذر روز جهانی معلولان

توانبخشی حضرت امام حسین (ع) این شهرستان بازدید ومشکلات این مرکز را بررسی نمود.

ماهانه بیش از یکصد نفر بمنظور دریافت خدمات فیزیو تراپی شنوائی سنجی کاردرمانی و گفتار درمانی به مرکز توانبخشی ابرکوه مراجعه مینمایند که بخش فیزیو تراپی بیشتر ین مراجعه کننده را دارد.نبود دستگاه بینائی سنجی از عمده ترین مشکلات این مرکز میباشد.