کمیته حمل ونقل وسوخت شهرستا ن ابرکوه تشکیل جلسه داد.

شهرستا ن ابرکوه تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه قیمت های جدید آژانس ها ومسافربرهای درون شهری وبرون شهری  دراین شهرستان  بررسی و به کمیته استانی منعکس گردید.

عادل فرماندار ابرکوه دراین جلسه اغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه را به فال نیک گرفت وبابیان اینکه افزایش رفاه عمومی و حمایت از گروههای اسیب پذیر  اولین هدف از اجرای این قانون است براجرای صحیح ان با همکاری مردم ومسئولین تاکید نمود.