کاشت گندم بوسیله دستگاه مستقیم کار برای اولین بار دراستان یزد

درسطح وسیع درسطح استان یزد درمزارع این شهرستان اغاز گردیده که دراین روش مزرعه نیاز به شخم زدن ندارد دیسک نمی خواهد و باایجاد شیار هائی با عمق کم بذر وکود را درزمین جای میدهد وخاک حفاظت خواهدشد.

مهندس محمد علی حاتمی زاده باببان  اینکه درزمان کمتری کاشت گندم انجام میشود وهزینه ای کمتری هم دربرخواهدداشت افزود: کاشت گندم بوسیله این دستگاه نیروی انسانی کمتری میخواهد و صرفه اقتصادی هم دارد و بدلیل ایجاد شیار با عمق کم اب کمتری  هم صرف ابیاری مزرعه خواهدشدو بهره وری اب را  بالا می رود.

دستگاه مستقیم کار گندم با400 میلیون ریال هزینه از سوی وزارت جهادکشاورزی تهیه ودراختیار مدیریت جهادکشاورزی ابرکوه قرارگرفته است.

وی بایبان اینکه این دستگاه قادراست روزانه  درده هکتار زمین گندم بکارد وکود بریزد و درسال قبل کاشت گندم دراین شهرستان بوسیله این دستگاه بصورت ازمایشی انجام شده  گفت: درمیزان بذر وکود دراین روش صرفه جوئی میشود.