نماینده مردم شهرهای ابرکوه بافق بهاباد مهریز وخاتم درمجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اسلامی شهر ابرکوه

جلسه شورای اسلامی شهر ابرکوه که باحضور امام جمعه این شهر تشکیل شده بود حضور یافت ومسايل ومشکلات این شهر را بررسی نمود.

عدم بازگشت عوارض های واریزی شهروندان ابرکوئی به خزانه کشور  به حساب شهرداری ابرکوه -کمبود بودجه شهرداری ابرکوه که منجر به کند شدن روند توسعه وعمران شهر شده کمبود امکانات بمنظور نگهداری وتوسعه فضای سبز شهری - افزایش چندبرابری قیمت قیر که باعث شده شهرداری امکان بازساز ی واسفالت معابر را نداشته باشد- ترافیک بیش از حد وخطرساز  بودن جاده قدیمی  ابرکوه سورمق و کندی پیشرفت فیزیکی احداث جاده جدیداین مسیر از جمله مسابل ومشکلات این شهر بود که مطرح گردید وفرهمند هم قول پیگیری انها را داد.