نقاشی دانش اموزان با موضوع مبارزه با استکبار جهانی درابركوه

فلاحزاده ابرکوه با شرکت درهمایش بزرگ نقاشی دانسته های خوددررابطه بااین روز بزرگ رابصورت نقاشی ظاهر کرده و تنفر وانزجار خویش را از استکبار جهانی اعلام نمودند.