مناسبت

با آن که حسین است پناه دو جهان                                            او خود به پناه مادرش، فاطمه است

یا فاطمه الزهرا  سلام الله علیها