شوراي مسكن مهر ابركوه

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه جلسه شوراي مسكن مهر شهرستان با حضور "محمد مهدي عادل" فرماندار و دستگاههاي زيربط و مديران تعاوني  هاي مسكن مهر ابركوه در محل فرمانداري برگزار شد.

دراين جلسه كه حدود 2 ساعت به طول انجاميد پس از صحبت و بيان مشكلات اعضا و مديران تعاوني هاي مسكن مهر ،مقرر گرديد زير ساختهاي مسكن مهر از جمله برق و گاز كه اقدام قابل توجهي در اين موارد صورت نگرفته با همكاري بيشتر دستگاههاي زيربط و رفع

سريعتر موانع مشكلات مرتفع گردد.همچنين در اين جلسه مصوب گرديد پيگيريهاي لازم جهت تحويل تعدادي از واحدها به متقاضيان تا پايان خرداد ماه  صورت گيرد.

در پايان فرماندار با همراهي اعضا حاضر در جلسه از سايت مسكن مهر ابركوه بازديد و از نزديك در جريان روند اجرايي و پيشرفت پروژه قرار  گرفت.