صنايع و معادن
صنعت (صنایع) شهرستان ابرکوه( استان یزد) :
صنعت با توجه به بافت سنتی و کشاورزی در شهرستان ابرکوه از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است. در سال 1382 تعداد 8 واحد صنعتی با اشتغال 183 نفر در این شهرستان فعال بوده است.
محتوا:

 معدن(معادن) شهرستان ابرکوه ( استان یزد) :
ابرکوه از نقطه نظر معادن نسبت به صنعت وضعیت مناسب تری دارد. عمده معادن این شهرستان را انواع سنگ های تزئینی به ویژه مرمر و مرمریت تشکیل می دهند.
در جدول صفحه بعد مهمترین شاخصهای صنعت و معدن در ابرکوه و در مقایسه با استان ارائه گردیده است. به طوریکه ملاحظه می شود در بخش صنعت مقدار شاخص ابرکوه در تمامی موارد از متوسط استان پایین تر بوده اما در بخش معدن در غالب موارد وضعیت ابرکوه مناسب است.

 

جدول 1-7- جایگاه شهرستان ابرکوه در شاخصهای صنعت و معدن
شاخص
سال مورد بررسی
تعداد شهرستان مورد بررسی
مقدار شاخص شهرستان
مقدار شاخص استان
رتبه شهرستان
بالاترین مقدار شاخص
پایین ترین مقدار شاخص
مقدار
شهرستان مربوطه
مقدار
شهرستان مربوطه
نسبت تعداد واحدهای فعال صنعتی به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
9/8
-
6/12
یزد
4/2
اردکان
75
7
7/1
18
7
9/22
یزد
7/1
ابرکوه
83
10
5
8/22
7
5/41
صدوق
9/1
خاتم
نسبت اشتغال واحدهای فعال صنعتی به هزار نفر جمعیت
65
5
-
5/42
-
67
یزد
5/1
تفت
75
7
7/1
5/61
7
5/88
یزد
7/1
ابرکوه
83
10
1/6
9/61
8
9/84
صدوق
3/1
خاتم
نسبت تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
9/2
-
6/4
یزد
1/0
تفت
75
7
7/0
6/6
6
8/8
یزد
7/0
بافق
83
10
9/2
5/11
7
6/26
صدوق
3/0
خاتم
سهم شهرستان از کارگاههای بزرگ صنعتی استان ( درصد)
65
7
-
-
-
6/85
یزد
6/0
تفت
75
7
6/0
-
8
9/73
یزد
4/0
طبس
83
10
2/1
-
9
2/65
یزد
1/0
خاتم
نسبت تعداد معادن فعال به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
3/0
-
1/1
تفت
03/0
یزد
75
7
7/1
8/0
3
2/3
تفت
02/0
یزد
83
10
4/5
2
3
4/8
طبس
02/0
یزد
نسبت شاغلان معادن فعال به هزار نفر جمعیت
65
5
-
8/4
-
8/67
بافق
1/0
یزد
75
7
3/3
6/5
4
4/59
بافق
0
یزد
83
10
7
2/9
4
4/57
بافق
0
یزد
نسبت مساحت شهرکهای صنعتی به هزار نفر جمعیت (هکتار)
65
1
-
02/1
-
87/1
یزد
-
-
75
4
-
29/2
-
72/5
میبد
41/1
یزد
83
9
2
64/4
7
64/27
صدوق
81/0
تفت