شوراي سياست گذاري صنعت ومعدن درابركوه تشكيل شد

درمجلس شورای اسلامی ،امام جمعه ابركوه ،زارع رئيس سازمان صنايع ومعادن يزد،عظيمي رئيس شركت شهركهاي صنعتي يزد،آزرده رئيس بانك صنعت ومعدن ،عادل فرماندار ابركوه ومعاون فرماندار ابركوه درمحل سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد محمد مهدي عادل هدف از تشكيل اين شورا را هم انديشي جهت ارائه راهكارهاي توسعه صنعت شهرستان  عنوان نمود.وي افزود :به جهت رفع مسائل مالياتي واحدهاي صنعتي ابركوه قرار شد با مدير كل امورمالياتي يزد جلسه اي درهمين خصوص تشكيل ومشكلات آنها بررسي گردد.همچنين شركت شهركها متعهد گرديد درشهرك ونواحي صنعتي ابركوه تابلوهاي ورودي  را نصب ورمپ ورودي رااجراء نمايد.