شنای دانش اموزان - ابرکوه

وضعیت بدنی دانش اموزان  اجرای طرح شنای دانش اموزان پایه سوم ابتدائی درابرکوه اغاز شد.

مدیر کل اموزش وپرورش استان یزد درمراسم اغاز اجرای این طرح درابرکوه   ارتقا سطح سلامت افزایش امادگی جسمانی وفعالیت های مناسب  جایگزین برای جلوگیری از اسیب های اجتماعی وممانعت از اتلاف سرمایه انسانی را از دیگر اهداف طرح ملی شنای دانش اموزان بیان نمود وگفت: دراجرای این طرح دانش اموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدائی هفته ای سه جلسه ودرمجموع 12 جلسه دردورشته شنا اموزش خواهند دید.

باغستانی با بیان اینکه تاکنون درسطح استان 3500 دانش اموز تحت پوشش این طرح قرارگرفته اند اظهار امیداوری نمود با سرانه ای که بدین منظور از سوی وزارت اموزش در نظر گرفته شده وبا همکاری تربیت بدنی دانشگاهها ومراکز اموزش عالی وسایر ارگانها ئی که  استخر دراختیار دارند کلیه 16 هزاردانش اموز دختر و پسر پایه سوم ابتدائی استان اموزش های شنا را ببینند.

درشهرستان ابرکوه 670 دانش اموز پایه سوم ابتدائی در طرح ملی اموزش شنا شرکت خواهند کرد.