ديدار هیات های ورزشی بانوان ابرکوه با فرماندار

کمبود اعتبار ورزشی نبود استخر سرپوشیده   وپیست دوچرخه سواری ویژه بانوان درابرکوه از عمده مسایل مطرح شده دراین نشست بود که عادل فرماندار ابرکوه قول پیگیری  انهارا داد ومقرر شد با پيگيري اداره تربيت بدني وهماهنگي هاي لازم قلعه قدیمی رباط بعنوان پیست دوچرخه سواری بانوان ساماندهی وتجهیز گردد همچنين   احداث  استخر سرپوشیده شنا نیز درطرحهای پیشنهادی دور سوم سفر هیات دولت به استان گنجانده شود.

درشهرستان ابرکوه یکهزارورزشکار زن درقالب 12 رشته ورزشی فعالیت دارند.