ديدار مردمي فرماندار ابركوه با اهالي مهرآباداز شهر مهردشت

اين ملاقات مردمي فرماندار با حضور بخشدار بهمن _مسئول جهادكشاورزي ابركوه مسئول آب وفاضلاب روستايي مسئول شبكه بهداشت ودرمان مسئول تربيت بدني رئيس اداره برق وشوراي شهر مهردشت انجام شد ودرخواستهاي اهالي مورد بررسي وپيگيري قرار گرفت . عادل ضمن گراميداشت دهه فجر و دستاوردها وپيشرفتها وخودكفايي هايي كه حاصل وبركات اين انقلاب بود ه از توسعه هاي بي نظيري كه درزمينه هاي مختلف كشوراسلاميمان به  ثمره رسيده  نام برد. فرماندار ابركوه درادامه با توجه به درخواستهاي مردمي گفت :بهداري مهردشت جزءپروزه هاي پيشنهادي دور سوم  سفررياست جمهوري بوده كه به نمايند ه  اعزامي هيات دولت دردورر سوم سفر (دكتر عباسي )تقديم وپيگير آن هستيم وجادههاي بين  مزارع ومهرآباد- هنشك اين محله هم فعلا از طريق طرح زكات با پرداخت خودياري مردمي  قابل پيگيري  خواهد بود .محمد مهدي عادل افزود :دراولين فرصت با جذب اعتبارات ورزشي جهت احداث  استخر شهر مهردشت اقدام خواهد شد .وي ضمن تاكيد بر ضرورت ايجاد واحد خدمات مشتركين اداره برق مهردشت از اداره برق خواست موضوع را پيگيري واقدام نمايد.