دعای عرفه درشهر ابركوه ومهردشت

دركنار تربت پاك امامزادگان سيد احمد ؛سيد محمود برگزار خواهد شد.