فرماندار ابركوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه ي بررسي نيازها و مشكلات حوزه درمان و بيمارستان خاتم الانبياء شهرستان ابركوه با حضور فرماندار و برخي از مسئولين شهرستان در این بيمارستان برگزار گرديد.

در اين جلسه كه به منظور بررسي مشكلات و نيازهاي حوزه درمان تشكيل گرديد، فرماندار با اشاره به پيگيري هاي اخير در حوزه هاي مختلف بهداشت و درمان شهرستان ابركوه و برگزاري نشست هاي مختلف با مسئولين استان، از مسئولين خواست: با توجه به بعد مسافت و به منظور رفع مشكلات درماني، مردم شهرستان ابركوه را بيش از پيش ياري رسان باشند.

سيد نبي رسولي با بيان سرعت كار در توسعه فيزيكي بيمارستان، ساخت بخش هاي مختلف و تفكيك آن ها را گام بلندي در توسعه و ارتقاء خدمات درماني دانست و اظهارد اشت: مسئولين بايد انتظارات مردم را در نظر بگيرند و نيازهاي درماني را يكي پس از ديگري مرتفع نمايند.

وي گفت: خدمات درماني بايد در حد شان و منزلت مردم ابركوه  باشد؛ مردم ما مستحق خدمات شايسته اند.

در اين جلسه گزارشي از فعاليت هاي عمراني، نحوه خدمات رساني، هتلينگ و نيروي انساني بيمارستان ارائه و بر تداوم تشكيل چنين جلساتي به منظور رفع مشكلات و نيازهاي درمان شهرستان تاكيد شد.

در ادامه حاضرين از بخش هاي در حال ساخت بيمارستان بازديد نمودند.