حضور مدير كل مديريت بحران استان يزد در شهرستان ابركوه

به گزارش روابط عمومي فرمانداری ابرکوه، جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان ابركوه با حضور هادی نسب مدیرکل مدیریت بحران استان در فرمانداري ابرکوه تشکیل شد.
در این جلسه که سه ساعت طول کشید مدیران و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به بیان دیدگاه ها و ظرفیت های دستگاه خود پرداختند.
خشکسالی و کمبود آب بعنوان چالش و بحران پیش روی استان و ابرکوه از مهمترین مباحث ارایه شده در این جلسه بود که جزییات آن توسط مدیران ذیربط بيان شد.

موضوع تخصیص اعتبارات بحران بصورت متمرکز و مستقیم از وزارت خانه مرتبط با دستگاه ها و همکاری در اجرایی شدن سند آموزشی مدیریت بحران از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که توسط مدیرکل مديريت بحران تشریح شد.

بازدید از دیوار ساحلی مریم آباد و فروچاله ها و نشست زمین در روستای هروک بعلت برداشت های بی رویه سفره های آب های زیرزمینی در بخش مرکزی و بازدید از یکی از چاه های تامین اب و خط انتقال آب مهردشت در بخش بهمن از دیگر برنامه های مدیرکل مدیریت بحران استان در ابرکوه بود.