به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابرکوه جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان در محل فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه گزارشی از وضعيت هوشمند سازي چاه هاي كشاورزي با كنتور ارائه گرديد.

به گفته باقري رئيس اداره آب منطقه اي ابركوه بالاي 90 درصد از چاه هاي كشاورزي به كنتور هوشمند مجهز شده كه با اجراي اين طرح به صورت كامل در مدار قرار گرفت و در تمامي چاه ها ميزان برداشت آب از 5000 ليتر در ثانيه به نصف كاهش پيدا خواهد كرد.

وي گفت: دشت ابركوه جز 3 دشت بحراني در استان يزد است كه بعنوان دشت ممنوعه و پايلوت در كشور جهت احيا و تعادل بخشي قرار گرفته است.

قطع انشعاب هاي غير مجاز آب روستايي در دامداري ها و مرغداري ها و تاكيد بر ايجاد فضاي سبز غير مثمر در مجتمع هاي دامي از ديگر مواردي بود كه باقري بر آن تاكيد كرد.

سيد نبي رسولي فرماندار ابركوه نيز ضمن تقدير و تشكر از برگزاري منظم و مستمر جلسات شوراي حفاظت گفت: مسئله آب و بي آبي دغدغه اول مسئولين استان در جلسه عالي فرمانداري در هفته اخير بود كه نشان از اهميت داشتن اين موضوع در استان است.

فرماندار در پايان ضمن تاكيد بر اجراي مصوبات جلسه پيشنهاد افزايش تشكيل جلسات جهت بررسي بيشتر و ارائه راهكار مقابله با خشكسالي را ارائه كرد.