تقدير وتشكر از مردم فهيم شهرستان ابركوه

شهرستان ابركوه كه با ديگر همدل وهمصدا وبا قامتي استوار واراده اي مستحكم درطليعه سي و سومين بهار انقلاب اسلامي واستقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي همراه با سراسر كشور با حضور حماسي خود دربزرگترين همايش اقتدار وسربلندي در راهپيمايي 22بهمن باحضور خود نقش آفريني كردند وانسجام اسلامي واداره ملي وشكوه شادابي خود رابه جهانيان به نمايش گذاشتندتقدير وسپاسگزاري نمود واز خداوند منان وباريتعالي پيروزي وسربلندي ايران اسلامي را تحت زعامت رهبر فرزانه وگرانقدر انقلاب اسلامي حضرت ايت الله خامنه اي خواستار شد.