تشكيل كارگروه تسهيلات نوروزي شهرستان ابركوه

جهت خدمات رساني به اين مسافران تشكيل گرديد.وي افزود: اين كارگروه هاخدماتي از قبيل راهنمايي واسكان ،فرهنگي ،امدادرساني ،تامين سوخت ؛ونظارت بر قيمت كالاوخدمات ارائه خدمات مي نمايند.اعضاي كليه كارگروهها اعلام آمادگي خود را جهت خدمت رساني اعلام نمودند.