تبیین آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و تشریح بسته سیاستی ارد ونان

مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان یزد درجلسه تبیین آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و تشریح بسته سیاستی ارد ونان درابرکوه گفت: بااجرای این قانون قیمت نان د رنانوائی های  معمولی هم افزایش چندانی نخواهد یافت زیرا  قیمت ارد درتولید نان فقط  ده الی پانزده درصد تاثیر دارد.

اعلائی  بابیان انیکه همزمان بااجرای قانون هدفمندساز ی یارانه ها فعالیت ها بسوی تولید نانهای صنعتی وتوسعه ازادپزی ها خواهد رفت افزود: واحدهای نانوائی سنتی هم چنانچه مایل باشند بصورت مجمتع درامده از تسهیلات لازم برخوردارشده و درغیر اینصورت میتوانند بمنظور بهسازی وبازسازی واحد خود تسهیلات دولتی را دریافت دارند.

مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان یزد همچنین با بیان اینکه درحال حاضر 220 واحد نانوائی ازاد پز درسطح استان  فعالیت داشته واستان یزد از این نظر  رتبه پنجم رادرکشور دارا میباشد ونان تولیدی دراین واحد ها از مرغوبیت خوبی برخورداربوده ومورد  استقبال مردم هم قرارگرفته گفت: چنانچه مردم هرگونه شکایت واعتراضی درزمینه نان داشته باشند میتوانند مراتب را بصورت شبانه روز ی با شماره تلفن های 8246124و 8246125 درمیان گذاشته تا رسیدگی شود.