به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان ابرکوه صبح روزپنج شنبه مورخ 19/5/96 ساعت 30/10 صبح طی تماس تلفنی مردمی باسامانه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان ابرکوه صبح روزپنج شنبه مورخ 19/5/96 ساعت 30/10 صبح طی تماس تلفنی مردمی باسامانهلفنی 1504 ازآتش سوزی دربوستان بهاران فراغه خبردادند.به گزارش یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان ابرکوه تعدادی ازدرختان درمحدوده ای به مساحت 652 مترمربع دچارخسارت جزئی ناشی ازآتش سوزی گردیدند که با هماهنگی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان وحضوربه موقع اکیپ آتش نشانی شهرداری،حریق اطفاءگردید.