برداشت زعفران در ابرکوه

هکتار از مزارع این شهرستان اغاز شده وبا توجه به عملکرد دو کیلو درهکتار این محصول پیش بینی میشود 50 کیلو زعفران درسالجار ی درابرکوه بدست اید.

محمد علی حاتمی زاده دهستان فراغه وبخش بهمن را از عمده مناطق کشت زعفران در شهرستان ابرکوه نام برد وگفت: تهیه پیاز پرداخت یارانه خرید پیاز واموزش ترویجی  از جمله خدمات مدیریت جهادکشاورزی ابرکوه به 35 بهره بردار زعفران  میباشد.

زعفران از جمله گیاهان چندساله کم ابخواه است که درشرایط سخت زمین و خاک کویری بعمل می اید وبعلت طعم رنگ وعطر عالی  کاربردهای فراوانی  در فراورده های غذائی داروئی وشیمیائی  داشته  به طلای سرخ معروف شده  و ارام بخش ضد اسپاسم اشتها اور مقوی معده کاهش دهنده چربی وکلسترول خون بوده  وباعث افزایش نفوذ اکسیژن  در پلاسما ی خون میشود.