بازديد سردار الله دادي ازچند خانواده معظم شهدا ي ابرکوه

سردار الله دادی فرمانده  سپاه الغدیر استان در بازدید از خانواده شهیدان حسین ، محمد وعبدالرحمن ادمی وحسين حيدري پورگفت : هریک از شهدا بزرگوارانی هستند که بخاطر دفاع از کیان وشرف ملت ایران واسلام از جان خود گذشتند وماباید قدردان انان وخانواده معظم انان باشیم.

فرهنگ دوست رئیس ساز مان بنیاد شهید وامور ایثار گران استان هم دریکی از دیدار ها بابیان اینکه شهدا از بهترین جوانان این مرز وبوم بودند و تجلیل از خانواده معظم انان قدردانی اندکی از فداکاری ها وایثار گری های انهاست گفت: سیره وروش شهدا برای نسل حاضر سرلوحه وچراغ راه درهمه عرصه ها ی زندگی خواهدبود.