اهدا خون اهدا زندگي

به پایگاه سیار انتقال خون مقدار یکصد هزار سی سی از خون خود را به نیازمندان اهدا نمودند.