اغاز بهره بردار ی از اولین زمین چمن مدارس درابرکوه

عادل فرماندار ابرکوه ورزرش را مایه ایجاد نشاط وشادابی  وامید دردانش اموزان و پیشرفت تحصیلی انان  دانست وبرتوسعه وتجهیز فضاهای ورزشی درمدارس  با همکاری اولیا دانش اموزان ومسئولین تاکید نمود.

برای ساخت این زمین چمن فوتسال که 900 مترمربع مساحت داشته ودرنوع خود درمدرسه ابرکوه اولین میباشد  110 میلیون ریال هزینه گردیده وعلاوه بر 105 دانش اموز پسر این مدرسه دانش اموزان  مدارس همجوار نیز میتوانند از ان بهره مند شوند.