گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه آهن اقلید- ابرکوه- یزد

گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه آهن اقلید- ابرکوه- یزد شامل ساخت و محوطه سازی ساختمان تشکیلات و مسافربری، پی کنی دیوار سکوی مسافربری، آماده سازی و تسطیح جاده خط مثلثی جهت جابه جایی قطار، احداث جاده دسترسی ابرکوه به ایستگاه راه آهن