مسابقه
ارتباط با ما - farmandari abarkooh var KeylangFarsi=true; function farsikey(myfield,e){ var key; var basestring=' !"#$%،گ)(×+و-./0123456789:ک,=.؟@ِذ}ىُىلآ÷ـ،/'د×؛َءٍف‘{ًْإ~جژچ^_پشذزیثبلاهتنمئدخحضقسفعرصطغظ<|>ّ'; if (window.event)key = window.event.keyCode; else if (e)key = e.which; if (key < 0x0020 || key >= 0x00FF) return true; if (KeylangFarsi==true){if (window.event)window.event.keyCode=basestring.charCodeAt(key-32); else if (e) e.which=basestring.charCodeAt(key-32);}return true;} function changelang(objtext1){ if (window.event.keyCode==119) KeylangFarsi =(KeylangFarsi==true) ? false : true ; if (window.event.altKey && window.event.shiftKey ) KeylangFarsi = true ;return true;} function On(object) {object.className='On';} function Of(object) {object.className='Off';}
» ارتباط با ما (farmandari abarkooh)

» بازگشت به وبگاه
پر کردن قسمت های ستاره (*) دار الزامی است!
* نام شما:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
پایگاه اینترنتی:
ارسال برایabfarmandari@gmail.com
* پیغام: