بازدید معاون فرماندار از مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان

ظهر امروز توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ابرکوه صورت پذیرفت:

بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان و بررسی وضعیت تجهیزات و مسائل و مشکلات آن ها

تاکید بر لزوم هماهنگی مرکز برای کنترل و جمع آوری کودکان خیابانی