شناسه : 813377
خبرنگاران در رفع تنگناههاي منطقه ومشکلات مردم تاثيرگذار هستند

خبرنگاران در رفع تنگناههاي منطقه ومشکلات مردم تاثيرگذار هستند


شهردار ابرکوه ضمن تجليل از شهداي عرصه خبررساني گفت : خبرنگاران بااطلاع رساني مي توانند دررفع تنگناههاي منطقه و مشکلات مردم تاثير گذار باشند.
خبرنگاران در رفع تنگناههاي منطقه ومشکلات مردم تاثيرگذار هستند

منوچهر مهرزاده درجلسه اي که باحضور رئيس شوراي شهر وجمعي از مسئولان شهرداري وخبرنگاران برگزار شدگفت : از فعاليت خبرنگاران اين شهرستان که درانعکاس فعاليتها ومشکلات تلاش مي کنند تشکر مي کنيم.

وي اظهار داشت: خبرنگاران آينه تمام نماي اطلاعات شهر وجامعه هستند وبايد دررفع مسائل ومشکلات گره گشاه باشند ومشکلات را آنطوري که صلاح جامعه ، دولت ومردم است نقد کنند.

شهردار ابرکوه درحاشيه اين مراسم به بخشي ازمشکلات وفعاليتهاي شهرداري پرداخت وگفت : شهرداري بخاطر عدم متولي براي سرو چهارهزارساله ، براي ادامه احداث پارک سرو بامشکل روبرواست .

شهردار ابرکوه بااشاره به اينکه مشکل محدويت منابع آبي دراين شهراست گفت: برنامه داريم آبياري فضاهاي سبز رابصورت قطره اي انجام دهيم درحالي که بلوار هاي نواب ، جمهوري اسلامي، کشاورز درحال حاضر بااين روش آبياري مي شود.

شهردار ابرکوه از وجود حدود 30هکتار فضاي سبز براي شهروندان ومسافران دراين شهر خبرداد وگفت طرح توسعه فضاي سبز بااينکه برنامه آبياري قطره اي داريم توسعه مي يابد که دراين رابطه ادامه احداث پارک بانوان وقدير دربرنامه کاري است .

مهرزاده از اختصاص وتصويب بيش از 20ميلياردريال بودجه از طرف شوراي اسلامي شهر ابرکوه خبرداد وگفت: از اين ميزان بودجه بيش از 12 ميلياردريال آن براي 12طرح عمران شهري و مابقي براي امورات جاري شهرداري هزينه خواهد شد .

شهردار ابرکوه بااهدا لوح تقدير وهديه از خبرنگاران فعال اين شهر تجليل کرد.