كميته صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي شهرستان ابركوه تشكيل جلسه داد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه كميته صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي شهرستان ابركوه تشكيل جلسه داد.

كميته صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي شهرستان ابركوه تشكيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه كميته صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي شهرستان ابركوه تشكيل جلسه داد.

با توجه به مشخص شدن موضوع درجلسه گذشته بحث پيرامون سد معبر بود .همچنين به جهت صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي وبرخورد با خاطيان به حريم شهروندان مقرر شد جلسه اي دراولين فرصت با همكاري شهرداري واداره صنعت ومعدن وتجارت ونيروي انتظامي ترتيب داده شود .مدعو ميهمان دراين جلسه اداره صنعت ومعدن وتجارت بود .