فرهمند درجمع مردم ابرکوه

نماینده مردم شهرهای ابرکوه مهریز خاتم بافق وبهاباد درمجلس شورای اسلامی درجمع مردم ابرکوه  با بیان این موضوع به بحث پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت وبا بیان اینکه صرف پرداخت یارانه  ضامن  دستیابی به رفاه اجتماعی نیست وتنها زمانی میتوان نسبت به اثر بخشی یارانه  دراقتصاد اطمینان یافت که این ابزار حمایتی هدفمند باشد گفت: عدم وجود تعادل نسبی طبقات مختلف درامدی جامعه دربرخورداری از یارانه ها کاهش رقابت مندی تولیدات داخلی دربازارهای جهانی افزایش هدررفت منابع کاهش نسبی تورم  حال درمقابل تورم اینده افزایش زمینه فساد اقتصادی بویژه قاچاق کالاهای یارانه ای و افزایش بی رویه مصرف بویژه حامل های انرژی از مضرات نظام قبلی یارانه ها بود .

کاظم فرهمند تخصیص بهینه منابع بهینه شدن مصرف جلوگیری از قاچاق کالاهای  یارانه ای توسعه عدالت اجتماعی و جایگزین نمودن تدریجی طرحهای اجتماعی بجای پرداخت یارانه ها از مزایای اجرای قانون هدفمند یارانه ها دانست وافزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها یک تصمیم ملی وبعبارتی جراحی  اقتصادی ایران است که اجرای صحیح ان به عزم واراده ملی نیاز دارد.