شورای مشارکت هاي مردمي بهزيستي

اینکه 9/8 جمعیت ابرکوه را سالمندان با جمعیتی بالغ بر 4500 نفر تشکیل میدهند بر اجرای طرح توانمندسازی  سالمندان دراین شهرستان تاکید نمود.

درخواست صدور محوز تاسیس مرکز جامع سالمندان درابرکوه از مصوبات این شورا بود .

2500 مددجو  از خدمات حمایتی اداره بهزیستی ابرکوه بهره مند هستند.