شهرستان ابركوه آماده وپذيراي مسافران نوروزي است

نمود شهرستان ابركوه آمادگي لازم وكافي را درپذيراي ميمانان نوروزي دارد وي خاطر نشان كرد ابركوه با پتانسيلهاي گردشگري از جمله سرو5000ساله، خانه آقازاده وبادگير هاي منحصر به فرد آن ،گنبد عالي وديگر مناطق ديدني وتاريخي وقرار گرفتن درمسير عبور چندين استان سالانه تعدادزيادي از مسافران نوروزي ازاين شهرعبور وبيتوته مي نمايندوي افزود : به جهت خدمات رساني بهتر كارگروههاي تسهيلات نوروزي ازجمله راهنمايي واسكان ،حمل ونقل ،توزيع كالاوخدمات ،امدادرساني ،فضا سازي آثار تاريخي ،خدمات بين راهي ،فرهنگي وروابط عمومي وكارگروه نظارت برفعاليتهاي نوروزي تشكيل گرديده است .