به گزارش روابط عمومی شهرستان ابرکوه در نشست فرماندار و معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، شبانه روزي شدن مركز بهداشتي و درماني شهر مهردشت اعلام شد.

فرماندار ابركوه در جلسه اي كه روز گذشته به منظور پيگيري برخي از امور عمراني در حوزه بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي يزد برگزار گرديد، با اشاره به خدمات شايسته دانشگاه علوم پزشكي بويژه در حوزه عمراني و شروع پروژه درمانگاه شهيد مطهري، پيشرفت عمليات توسعه ي  بيمارستان را خوب توصيف و از تلاش هاي مسئولين ذيربط در دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

سيد نبي رسولي از پروژه هاي ياد شده به عنوان زير ساخت هاي مهم در توسعه بهداشت و درمان شهرستان  ياد و اظهار اميدواري نمود: بسياري از مشكلات در سايه تامين زير ساخت ها و ساختمان هاي در دست اجرا، مرتفع و موجبات تسهيلات بهتر و در نهايت رضايتمندي مردم فراهم گردد.

در اين جلسه معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه  نيز  در خصوص پيگيري ساخت چند پروژه به عنوان اولويت در شهرستان توضيحاتي داد.

وي از مسئولين شهرستان خواست تا در اين زمينه دانشگاه را ياري نمايند.

دكتر وفايي نسب همچنين از تصويب موضوع شبانه روزي شدن مركز بهداشتي و درماني شهر مهردشت خبر داد و گفت: اميدواريم با نهايي شدن مسئله و اتمام طرح، مردم خوب شهر مهردشت از خدمات اين مركز استفاده و مشكلات بهداشتي و درماني آنان تا حدي مرتفع گردد.