با آغاز هدفمند كردن يارانه ها مشكلات اقتصادي جامعه حل مي شود

محمد مهدي عادل افزود با آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اقشار ضعيف وآسيب پذير جامعه از سهم بيشتري از امكانات برخوردار مي شوند.

عادل گفت :قانون هدفمند كردن يارانه هااز طرحهاي زير بنايي دولت دهم درراستاي عدالت محوري ومحروميت زدايي ماندگار خواهد بود.

وي اظهار داشت :مردم عزيز با اجراي اين قانون طعم افزايش سطح رفاه عمومي ورفع فاصله طبقاتي را خواهند چشيد.

فرماندار ابركوه بابيان اين كه پس از اجراي اين قانون بخش مهمي ازمنابع حاصل از آن  صرف توسعه زير ساخت درسطح شهرها بويزه مناطق محروم خواهد شدافزود :شكوفايي دراقتصادكشور، ايجاد اشتغال ،حركت به سمت توسعه وتوليد پايدار وعدالت اجتماعي از اهداف مهم دولت دراين طرح است .