آموزش همگاني نانوايان دربهبود كيفيت نان موثر است

فرمانداري تشكيل گرديد فلاحزاده معاون فرماندار ابركوه گفت: آموزش همگاني نانوايان و مردم پيرامون اهميت نعمت هاي الاهي به ويژه نان و توجيه آنان جهت رعايت آداب استفاده از نان و احترام به آن در افزايش كيفيت نان تأثير گزار مي باشد.فلاحزاده اضافه كرد: توجيه نانوايان، كنترل و نظارت بيشتر بر كيفيت پخت، تشويق كردن ممتازين، صندوق دريافت نظرات مردم نيز دربهبود كيفيت نان نقش به سزايي خواهد داشت .