پاسخگویی مستقیم فرماندار ابرکوه به اقشار مختلف مردم در روز یکشنبه

زارع زاده فرماندار ابرکوه به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.