كانون بازنشتكان كشوري شهرستان ابركوه تشكيل جلسه داد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ابركوه اولين جلسه كانون بازنشتگان كشوري شهرستان ابركوه با حضور جمعي از بازنشتگان ،فرماندار،امام جمعه ورئيس كانون بازنشتگان كشوري استان يزد درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد .دراين جلسه ضمن تبعين اهداف كانون بازنشتگان برايجاد تشكيل منسجم وپايدار درشهرستان تاكيد شد.