برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران ابرکوه جهت کاهش خطر حوادث

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با موضوع تدوین اسناد استانی، کاهش خطر حوادث، سوانح و آمادگی جهت هرگونه مقابله با مخاطره طبیعی با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، کارشناسان مدیریت بحران استان، مشاورین و ادارات عضو ستاد مدیریت شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد.

در این نشست به بررسی مخاطرات و مدیریت بحران در حوزه شهرستان توسط مشاورین پرداخته شد.

در ادامه ادارات عضو ستاد مدیریت شهرستان به گزارش عملکرد و بحران های پیش رو و همچنین آمادگی خویش نسبت به هرگونه بحران و مخاطره را اعلام نمودند.

در پایان جلسه مقرر شد ادارات مربوط در اسرع وقت نسبت به بررسی اسناد مربوط به مخاطرات شهرستان و همچنین ارائه پیشنهادات خود اقدام لازم را به عمل آورند.