کودکان وشهدا ی گمنام درابركوه

با حضور برسر قبور شهدای گمنام ونثار شاخه های گل نسبت انان ادای احترام نمودند .