نشاني

آدرس :يزد-  ابركوه -  خيابان شهيد مطهري - فرمانداري ابركوه

كدپستي :8931617763

تلفن :7007-03526827004

دورنگار:03526820599

رايانامه روابط عمومي
RO_farmandari@yahoo.com