روز قدس امسال بايد باشكوهتر از هميشه برگزار شود

تحريم ها عليه ايران و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر كه خواب را از چشم دشمنان ايران به ويژه رژيم غاصب اسراييل گرفته است، تكليف همگان را جهت حضور باشكوه در راهپيمايي روز قدس مضاعف مي كند.

مسئول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ابركوه بخشي از برنامه هاي امسال در ابركوه را برگزاري مسابقه نقاشي فلسطين، تجديد عهد با آرمان هاي فلسطين، ارسال پيامك روز قدس، به روزرساني سايت هاي مذهبي ادارات و انجمن هاي اسلامي دانست.