جلسه شوراي اداري شهرستان ابركوه

ضمن خير مقدم به حاضرين وتبريك ماه مبارك رمضان سخناني پيرامون هدفمند كردن يارانه ها وجايگاه آن درسطح كشور وهدف از اجراي آن را به سمع ونظر حاضرين رسانيدوي افزود : دراين طرح ،يارانه ها حذف نخواهد شد بلكه نحوه پرداخت آن تغيير مي كندودرخواست اطلاع رساني صحيح و فرهنگ سازي دراجراي اين طرح را از حاضرين نمود.دراين جلسه آقاي "مير"رئيس امور اقتصادي ودارايي ودبير هدفمند كردن يارانه ها ي استان از  قانون وهدف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مطالبي  براي اعضاي جلسه توضيح داد.