منایبت روز

سالروز شهادت سردار شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی گرامی باد.