تشكيل جلسه كميته استقبال از هيت دولت درشهرستان ابركوه

چهارشنبه هيات دولت ميهمان استان يزد خواهند بود و وزيرمحترم تعاون نماينده اين هيات به شهرستان ابركوه سفر خواهد نمود.وي افزود به همين مناسبت كارگروهاي استقبال درشهرستان تشكيل گرديده واعضاي اين كارگروهها نيز مشخص شده است .وي اضافه كرد:قبلا بالغ بر 150پروژه به ترتيب اولويت جهت تصويب در هيات دولت پيشنهاد شده كه خاص شهرستان مي باشد وقطعا تعدادي از اين پروژه هابه تصويب خواهد رسيد.دراين سفر آغاز به كار پتروشيمي وفولاد ابركوه نيز اعلام خواهد شد وي اعلام نمود :دربرنامه هاي سفر وزير تعاون به ابركوه ديدارهاي مردمي نيز درنظر گرفته شده است .